Global

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 คน

1. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม 
2.นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ 
3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ 
4.นายวราวุธ ยันต์เจริญ 
5. พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์
6. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 
7.นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล 
8. นายยู่สิน จินตภากร 
9.นายสิรภพ ดวงสอดศรี 

10.นายพลภูมิวิภัติภูมิประเทศ 

Related Articles

Back to top button